Sondag 14 April 2019

Skriflesing: Lukas 19:28-40

Die intog van Jesus in Jerusalem

(Matt 21:1–11; Mark 11:1–11; Joh 12:12–19)

 

28Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het Hy voor hulle uit geloop, op pad na Jerusalem toe. 29Toe Hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur Hy twee van sy dissipels vooruit met die opdrag: 30“Gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar ’n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. 31En as iemand vir julle vra: ‘Waarom maak julle hom los?’ moet julle antwoord: Die Here het hom nodig.”

32Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos Hy vir hulle gesê het. 33Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle: “Waarom maak julle die donkie los?”

34Hulle antwoord: “Die Here het hom nodig.”

35Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. 36Terwyl Hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi.

37Toe Hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. 38Hulle het gesing:

“Loof die Koning,

Hy wat in die Naam

van die Here kom! s

Vrede in die hemel

en eer aan God

in die hoogste hemel!”

39’n Paar Fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: “Meneer, maak stil u volgelinge!”

40Maar Hy antwoord: “Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep.”

 

41Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil 42en gesê: “As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is! Maar nou is jy blind daarvoor. 43Daar sal dae oor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleër. 44Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie.”

 

Palmsondag

Palmsondag is die laaste (en daarom die hoogtepunt) van die ses Sondae in Lydenstyd en ook die begin van die Groot Lydensweek. Op hierdie Sondag word die intog van Jesus in Jerusalem herdenk, terwyl die gebeure van die res van die week ook in vooruitskouing geneem word.

 

Hier gebeur twee dinge:

  1. Dit gaan oor die triomfantlike intog in Jerusalem

 

  1. Gaan dit oor die begin van die finale vernedering van Jesus tot aan die kruis.

 

As ons dus op die oog af kyk, moet ons onthou dat Jesus hier as die leier van ‘n groep mense – wat Hom wel later sal kruisig, omdat hulle deur oproer aangepor word en dit nogal deur die kerk, in Jerusalem ingaan. Die mense skree en juig en eer Hom omdat:

Omdat Hy hulle kos gee

Omdat Hy hulle gesond maak

Omdat Hy vir hulle T-Hemde uitdeel

 

Ek dink ons moet dalk net onthou dat Jesus weet wat in die toekoms gaan gebeur want Hy is God. Hy weet waar ‘n donkie staan en dat die mense die dissipels gaan vra – dit weet Hy ook.

 

Hy weet dat die mense wat nou so skreeu en juig Hom gaan verraai – soos Petrus.

Hy weet dat hulle niks verstaan van hierdie goed wat besig is om te gebeur nie.

 

Ons weet ook niks van wat besig is om te gebeur in ons land nie en ons weet ook nie wat vir ons voorlê, maar kom ons kyk wat dink Jesus in sulke omstandighede:

 

Hier kom die kerk en val Hom aan en vra Hom om die omstanders te beveel om nie so te raas nie, maar Hy sê dan dat as hulle stilbly sal die klippe begin.

 

Wat bedoel Hy?

Hy bedoel dat iemand moet dit doen, want hier is iets groots besig om te gebeur – en hulle mis dit.

Hy bedoel dat die wêreld sal juig, as hulle verstaan!!

Hy bedoel dat die klippe verstaan al lê hulle net daar. Hoe op dees aarde gaan hierdie triomftog gekeer word.

 

Maar dan ry Hy ‘n entjie verder en dan sien Hy Jerusalem en dit verteenwoordig die mensdom – die volk van God, en dan huil Hy.

 

Hy weet dat hulle nie vertsaan nie, en Hy weet dat hulle VREDE nodig het en dat hulle gaan toelaat dat onvrede hulle voorland is. Vyande sal vestings oprig – mense sal gereedmaak om jou aan te val en hulle sal jou kom plunder en jou verwoes. Hulle het juis in hierdie week weer twee kerke verwoes. Ons sien dit nie raak nie.

 

Hulle val ons aan van alle kante af en ons sien dit nie kom nie. Hulle wis ons uit.......

(Miskien moet ek net weer in kort beskryf wat die hulle is: Dis mense wat nie weet hulle word gemanupileer deur ander mense om te verwoes en skade te berokken.

Dis ook die duiwel wat ons vestings om nie sonde te doen nie afbreek en ons met allerlei dinge wil verlei om sonde te doen en ons sien dit ook nie raak nie.)

 

Hulle wis ons uit. Hulle vat ons integriteit en ons eerlikheid en ons vasstaan vir Christus. Die rugbyspeler van Australië, wat sy werk verloor omdat hy net sê wat in die Bybel staan.

 

Omdat jy die betekenis van die tyd waarin ons nou is nie verstaan of aanvaar nie. Besef ons werklik waarmee ons besig is. Besef ons wat het gebeur op Golgota. Besef ons wat het gebeur toe die kerk gekom het en begin skreeu het: Kruisig Hom, kruisig Hom!!!

 

My liewe broer en suster, ek dink ons moet miskien bietjie weer moeite doen in hierdie Paastyd om met die Here bemoeienis te maak. Ons moet miskien weer stil word en verstaan wat Jesus kom doen het.

 

Eerskomende Vrydag kom vier ons nagmaal saam met die dissipels en Jesus wanneer Hy gekruisig word.  Onthou Hy doen dit nie net vir ander mense van 2000 jaar terug nie, Hy doen dit vir jou hier, vandag  en nou.